Lakimi i parë në shumës merr këto mbaresa:

 

Nominativus -ae Puellae
Genetivus -arum Puellarum
Dativus -is Puellaris
Accusativus -as Puellas
Vocativus -ae Puellae
Ablantivus -is Puellis

Disa emra të gjinisë mashkullore hyjnë në këtë lakim dhe lajohen njëjtë si ata femërorë. P.sh: nauta, poeta, agricola:

Nominativus nautae
Genetivus nautarum
Dativus nautis
Accusativus nautas
Vocativus nautae
Ablantivus nautis

Emrat filia, dea, animaDativus dhe Ablantivus marrin mbaresën –abus në vend të mbaresës –is, për t’u dalluar nga gjinia mashkullore:

Nominativus deae
Genetivus dearum
Dativus deabus
Accusativus deas
Vocativus deae
Ablantivus deabus
Reklama