Gjykimet p, q, r, etj., duke vepruar me operacionet e veprimeve themelore:
Λ, V, ˥, =>, <=>, formojnë shprehje në matematikën logjike, të cilat i quajmë
Formula të Gjykimeve.

Për shembull: p Λ qp => q; ˥ (p V q); etj. –janë formula të gjykimeve.

Formulat e gjykimeve i shënojmë me shkronja të mëdha të alfabetit:
A, B, C, D, E, F, G,…    …P, Q, R, …   –etj.

Dy formula, A dhe B themi se janë logjikisht ekuivalente, në qoftë se kanë vlera të njëjta sajtësie: ⱱ(A) = ⱱ(B)  =>  A=B.

Në qoftë se formula e gjykimeve në të gjitha rastet është e saktë, për të gjitha vlerat e mundshme të shkronjave të saj, atëherë ajo formulë quhet TAUTOLOGJI (╞ ), në të kundërtën, formula quhet KONTRADIKSION.

Disa Tautologji më të njohura:

1°   ╞ (p V ˥ p)  – Ligji i përjashtimit të së tretës

2°  ╞  ˥(p V ˥ p) – Ligji i Kontradiksionit

3°  ╞ p Λ (p => q) => q  –Ligji i thjeshtimit

4°  ╞ ˥˥ p <=> p – Ligji i negacionit të dyfishtë

Reklama