Implikacion i dy gjykimeve p, q quhet gjykimi i përbërë “p atëherë q”, që simbolikisht shënohet p=>q.

Për shembull: Nëse 2 + 3 = 5, atëherë (=>) shuma e këndeve të trekëndëshit është 180°.

Implikacioni p=>q është gjykim i saktë nëse gjykimet p, q kanë vlera të sakta ose të pasakta. Poashtu, Implikacioni është i saktë nëse p = ┴ , ndërsa q = ┬ .

 

Tabela e Implikacionit

p q p => q
Ekuivalencë të gjykimeve p, q e quajmë gjykimin e përbërë
p atëherë dhe vetëm atëherë q” dhe simbolikisht shënohet p <=> q.


Ekuivalenca është e saktë nëse të dy gjykimet p, q kanë të njëjtën vlerë saktësie (të dyja të sakta ose të dyja të pasakta).
Tabela e Ekuivalencës
p q p <=> q
Reklama