Gjykimi ˥p (lexo: “Jo p”) quhet negacion i gjykimit p, dhe simbolikisht shënohet “˥p”. Për shembull:

  p: Numri 3 është numër i përbërë.
˥p: Numri 3 nuk është numër i përbërë.

p: Diagonalet e paralelogramit në pikëprerje përgjysmohen.

q: Diagonalet e katrorit janë të barabarta.

˥p Λ q: Diagonalet e paralelogramit më pikëprerje nuk përgjysmohen, dhe 
           Diagonalet e katrorit janë të barabarta.

p V (q Λ r) =  (p V q) Λ (p V r)

Shembulli 1: Janë dhënë gjykimet:

p: Besa është e sëmurë.
q: Agimi e bleu librin.   -Shprehni me fjalë gjykimet e dhëna: a)  ˥p ;         b)  ˥q ; 
c) p Λ ˥q ;             d) ˥p Λ ˥q

˥p: Besa nuk është e sëmurë.


˥q: Agimi nuk e bleu librin.


p Λ ˥q: Besa është e sëmurë ose Agimi nuk e bleu librin.


˥p Λ ˥q: Besa nuk është e sëmurë dhe Agimi nuk e bleu librin.

Shembulli 2: Njehso: a) ˥ [ ┴ Λ ˥( ┬ V ┴)]
                                       
                                       b) Λ ˥ [ ┬ Λ ˥ (┬ V ┴)]

a)  ˥ [ ┴ Λ ˥( ┬ V ┴)]      =  ˥ (┴ Λ ˥ ┬ )    = ˥ (┴ Λ )  = ˥ ┬ =

b) ┬ Λ ˥ [ ┬ Λ ˥ (┬ V ┴)]      =    ┬ Ʌ ˥ (┬ Λ ˥ ┬)  =  ┬ Λ ˥ (┬ Λ ┴) 

                                                

      = ┬ Λ ˥   = ┬ Λ ┬ = 

Shembulli 3: Për cilat vlera të variablit X nga bashkësia A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}  janë të sakta formulat?

a) ˥ (x > 4);      b) ˥ (x ≤ 4);     c) ˥ ( x = 1  V  x = 2)

a) x E {1, 2, 3, 4}

b) x E {4, 5, 6, 7}

c) x E {3, 4, 5, 6, 7}

Reklama